achterflaptekst botsende waarden


In hoeverre moeten hulpverleners rekening houden met de cultuur en moraal van hun allochtone cliënten als deze haaks staan op die van de hulpverlener? Dat is de vraag die centraal staat in dit boek. Ter beantwoording hiervan bieden de auteurs zowel een theoretisch (ethisch) als een praktisch kader. Aan bod komen de samenhang tussen cultuur, godsdienst en moraal, de verhouding tussen meerderheids- en minderheidsmoraal en de grenzen die hulpverleners vanuit hun eigen moraal mogen stellen. Een praktische uitwerking van deze thema's biedt de hulpverlener stof tot nadenken en aanwijzingen om situaties van botsende waarden en normen te hanteren.

Het boek is bedoeld voor (autochtone en allochtone) hulpverleners die met allochtone cliënten te maken hebben. Het is ook geschikt voor docenten en studenten aan sociaal agogische opleidingen.

Alies Struijs is ethicus verbonden aan het Instituut voor Ethiek van de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor promotie-onderzoek over minderhedenbeleid en ethiek. Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW te Utrecht leidt zij het project 'Ethische vragen bij hulp aan etnische cliënten'. Voorheen werkte zij als consulent levensbeschouwing in de jeugdhulpverlening. Zij publiceert over levensbeschouwing, ethiek en de multiculturele samenleving.

Frans Brinkman is als medewerker van het NIZW betrokken bij werkontwikkeling op het gebied van maatschappelijke opvang, waaronder algemene crisisopvang, vrouwenopvang en dak- en thuislozenzorg. Hij heeft als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige ruime hulpverleningservaring, onder andere in een algemeen crisisopvangcentrum en bij een RIAGG-Crisisdienst. Daarnaast was hij werkzaam als docent en supervisor. Hij publiceerde eerder op het gebied van opvang en hulpverlening.


NIZW 2004, 1996
ISBN 90-5050-370-5 / 789050 503709


www.roemenie.com